ინფორმაცია ყველა განხორციელებული ტრანზაქციების შესახებ, დამატებითი ფილტრები გვაძლევს საშუალებას მარტივად მოვიძიოთ სასურველი ტრანზაქცია, თარიღის, გადახდის მეთოდის სტუმრის ტიპის, დანიშნულების და ტრანზაქციის ტიპის მიხედვით.

 

 

სტუმრების ფინანსური მდგომარების შესახებ ინფორმაცია, მოცემული ცხრილი გვაწვდის ინფორმაციას სტუმრების დავალიანების, გადახდილი თანხის, დარჩენილი დავალიანების ან ბალანსზე არსებული თანხის შესახებ. ფილტრების მეშვეობით ვახდენთ სასურველი ტრანზაქციის მოძიებას. შესაძლებელია ასევე სტუმრის ბალანსზე თანხის დასმა.

 

 

პარტნიორი კომპანიებისთვის დასაბრუნებელ და დაბრუნებულ თანხაზე ინფორმაცია,ფილტრების მეშვეობით მარტივად ხდება ინფორმაციის მოძიება